Författare: Jenny Dahlén Vestlund

Tjänstebostäder i kvarteret Gersen

Historia och karaktärsdrag I Odenslund byggdes under 1920-talet några mindre hyreshusområden främst i form av tjänstebostäder. Byggnaderna i kvarteret Gersen har sitt ursprung i 1920-talets sociala initiativ som arbetarbostäder för arbetare vid järnvägen. Järnvägens betydelse för Östersund utveckling har varit stor och byggnaderna har därför höga identitetsvärden för staden. I närliggande kvarteret Harren byggdes bostäder för telegrafens personal. husen i kvarteret Gersen uppfördes 1921 och ritades av SJ´s banbyrå. Gersen består av tre längor kring en gård i nationalromantiskt 1920-talsutförande. Husen är klädda med röd träpanel med konstraterande vita detaljer i bl.a. fönsteromfattningar. Entrésidan har utskjutande förstukvistar med två ingångar vid varje entré och på gavlarna finns utskjutande källarnedgångar. Värdeomdöme Byggnaderna skapar tillsammans en värdefull och tydligt avläsbar kringbyggd gårdsmiljö. Värdebärande element är takform och gårdsstruktur. Viktigt för byggnaderna är också färgsättningen med röda väggar och vita fönster under röda tegeltak. Var varsam med: husens volym husens takform gården ursprunglig färgsättning Andra miljöer och byggnader i Brunflo Enbostadshus vid Villavägen Brunflo, Miljö Flerbostadshus vid Sjövägen, Pionjärvägen och Rosenlundsvägen Brunflo, Miljö Särskilt värdefulla byggnader – Brunflo Brunflo, Byggnader Postvägen – flerbostadshus Brunflo, Miljö Brunflo stationssamhälle Brunflo, Miljö Tyck gärna till om detta!De här byggnaderna och områdena ingår i förslaget till kulturmiljöprogram för Östersunds yttre stadsdelar och tätorter.Förslaget är ute på så kallat samråd mellan den 15 juli och den 17 oktober 2016, då kan du lämna in dina synpunkter på förslaget...

Läs mer

En- och tvåbostadhus i kvarteren Laken, Rödingen, Forellen och Öringen

Historia och karaktärsdrag Bebyggelsen härstammar huvudsakligen från 1920-talet och är en del av periodens expansion i de södra stadsdelarna. Flera av husen har ritats av Östersunds dåvarande stadsarkitekt Ivar Ståhl. Flertalet hus uppfördes som tvåfamiljsbostäder eller med en mindre lägenhet vid sidan av den huvudsakliga bostaden. Parhus av den typ som återfinns efter Lottgatan hör till en typ av bebyggelse som finns på andra ställen men som inte är särskilt vanlig i Jämtlands län. Tankarna går till engelskinfluerade trädgårdstäder, snarare än till industrins arbetarbostäder där parhus (eller kanske snarare fyrfamiljsbostäder) också var vanliga. Området består av fyra kvarter bebyggda med en- och tvåfamiljsbostäder: Öringen, Rödingen, Forellen och Laken. Efter Lottgatan i kvarteren Öringen och Forellen ligger parhus från 1920-talet i en och en halv våning under brutna tak. I övrigt är området bebyggt med villabebyggelse från 1920- och 1930-talet. Trä dominerar, med några få undantag, som fasadmaterial. Byggnadernas placering på tomten, deras volym och takform ger mycket av områdets karaktär. Värdeomdöme Bebyggelsen är ett exempel på 1920-talets utbyggnad i de södra stadsdelarna. Den mesta bebyggelsen har genomgått förändringar såsom tilläggsisolering och fönsterbyte men i stort uppvisar miljön en tydlig prägel av 1920-tal. Kvarvarande äldre detaljer såsom fönster, dörr- och fönsteromfattningar är viktigt att vara rädd om. Var varsam med: Husens skala Den glesa placeringen av husen Områdets öppenhet och grönska Möjligheten att uppfatta/avläsa det gamla stationsområdet/den gamla tätorten Andra...

Läs mer

Flerbostadshus i kvarteren Mörten, Nejlikan och Gullvivan (Södertorg)

Historia och karaktärsdrag I korsningen Brunflovägen, Torgbrinken och Tingsgatan kan man inom ett begränsat område tydligt se de flesta viktiga epokerna i de södra stadsdelarnas bebyggelsehistoria. På östra sidan av Brunflovägen, på vardera sidan om Tingsgatan, ligger två större villor byggda på 1890-talet. Husen är utmärkta exponenter för den mer stadsmässiga bebyggelsen som bredde ut sig på de södra vretlotterna då staden expanderade under slutet av 1800-talet. Mittemot ligger tre hyreshus i två våningar tillkomna på 1920-talet med putsade fasader och brutna tak med takkupor. Värdeomdöme Även om bebyggelsen spretar något har husen och dess små uthuslängor stort miljöskapande värde. Husen ger tillsammans med de smala, staketinramade gatorna en vink om hur sekelskiftets Odenslund kan ha tett sig. Flera av husen har förändrats genom till exempel tilläggsisolering men byggnadernas volymer och takformer är dock sådant som är viktigt att bevara. Staketen mot gatan bidrar också till upplevelsen av gaturummet. Var varsam med: husens volymer husens takform de låga staketen – inramningen av fastigheterna vegetationen – speciellt träd och buskar utmed gångvägar och tomtgränser Andra miljöer och byggnader i Brunflo Enbostadshus vid Villavägen Brunflo, Miljö Flerbostadshus vid Sjövägen, Pionjärvägen och Rosenlundsvägen Brunflo, Miljö Särskilt värdefulla byggnader – Brunflo Brunflo, Byggnader Postvägen – flerbostadshus Brunflo, Miljö Brunflo stationssamhälle Brunflo, Miljö Tyck gärna till om detta!De här byggnaderna och områdena ingår i förslaget till kulturmiljöprogram för Östersunds yttre stadsdelar och tätorter.Förslaget är ute...

Läs mer

Enbostadshus i kvarteren Majsen, Flädern och Klövern

Historia och karaktärsdrag Kvarteren Majsen, Flädern och Klövern utgör ett villaområde som genomskärs av två mindre gator, Övre Frejagatan och Linnégatan. Dessa utgör rester av ett äldre gatunät och båda gatorna har kortats genom nybyggnation i kvarteret Blåklockan. Bebyggelsen är blandad med en övervikt av villabebyggelse från 1890-1940. Bland villorna har några mindre hyreshus i tegel och puts från 1950-talet sprängts in och i området återfinns också ett par senare tillkomna villor. Värdeomdöme Även om bebyggelsen spretar något har husen och dess små uthuslängor stort miljöskapande värde. Husen ger tillsammans med de smala, staketinramade gatorna en vink om hur sekelskiftets Odenslund kan ha tett sig. Flera av husen har förändrats genom till exempel tilläggsisolering men byggnadernas volymer och takformer är dock sådant som är viktigt att bevara. Staketen mot gatan bidrar också till upplevelsen av gaturummet.   Var varsam med: husens volymer husens takform de låga staketen – inramningen av fastigheterna vegetationen, speciellt träd och buskar utmed vägar och tomtgränser Värdefulla områden och byggnader i Odenslund och Söder Tjänstebostäder i kvarteret Gersen Miljö, Odenslund och Söder Läs mer En- och tvåbostadhus i kvarteren Laken, Rödingen, Forellen och Öringen Miljö, Odenslund och Söder Läs mer Flerbostadshus i kvarteren Mörten, Nejlikan och Gullvivan (Södertorg) Miljö, Odenslund och Söder Läs mer Enbostadshus i kvarteren Majsen, Flädern och Klövern Miljö, Odenslund och Söder Läs mer Flerbostadshus i kvarteren Gullvivan och Nejlikan Miljö, Odenslund...

Läs mer

Enbostadshus vid Villavägen

Historia och karaktärsdrag År 1897 invigdes järnvägen mellan Sundsvall och Östersund och kring stationen började ett litet samhälle växa fram. Villavägen berättar om en tid då det svenska folkhemmet började ta form och den har många likheter med de trädgårdsstäder som växte fram i storstädernas utkant. Villavägen karaktäriseras av ett antal större villor från 1900-talets första decennier. Byggnaderna ligger som solitärer utan omgivande ekonomibyggnader och de vittnar om en tid då man började kunna försörja sig på andra sätt än via jordbruk. Gaturummet är slutet med hjälp av en björkallé och staket som bildar en gräns mellan den privata trädgården och den offentliga gatan. Värdeomdöme Villavägens bebyggelse har förändrats kraftigt, men miljön ger fortfarande intrycket av egnahemsrörelse i början på 1900-talet. Miljön kring Villavägen är ett viktigt och värdefullt inslag i Brunflo tätort. Skalan på bebyggelsen, staket/häckar och träden efter gatan är viktigt för upplevelsen av miljön. Var varsam med: husens skala ursprungliga material och färgsättning avgränsningar i form av staket och häckar träden vid gatan Värdefulla miljöer och byggnader i Brunflo Enbostadshus vid Villavägen Brunflo, Miljö Flerbostadshus vid Sjövägen, Pionjärvägen och Rosenlundsvägen Brunflo, Miljö Särskilt värdefulla byggnader – Brunflo Brunflo, Byggnader Postvägen – flerbostadshus Brunflo, Miljö Brunflo stationssamhälle Brunflo, Miljö Tyck gärna till om detta!De här byggnaderna och områdena ingår i förslaget till kulturmiljöprogram för Östersunds yttre stadsdelar och tätorter.Förslaget är ute på så kallat samråd mellan den 15 juli och...

Läs mer