Författare: admin

Postvägen – flerbostadshus

Historia och karaktärsdrag År 1952 sammanfördes Brunflo, Lockne och Marieby kommuner till en kommun och stationssamhället blev kommunens huvudsäte. Det kom att bli startskottet för den mest expansiva perioden i Brunflos historia och ett stort antal bostäder uppfördes under perioden. Postvägen i Brunflo präglas av 1950-talets bostadsbyggande med flerbostadshus på båda sidor om vägen. Området har en naturlig avgränsning åt öster med Gränsgatan. I väster avslutas området av en större platsbildning och i förlängningen av Kyrkgatan. Gatans västra del är huvudsakligen uppförd i början av 1950-talet medan den östra delen byggdes i mitten av 1960-talet. Stora delar av bebyggelsen efter Postvägen har karaktär av 1950- och tidigt 60-tal. Merparten av bebyggelsen har ursprungliga putsade fasader och övriga är uppförda med tegelfasad. Bebyggelsen består främst av friliggande flerbostadshus som är lätt indragna från gatan av små gräs- och parkeringsytor. Merparten är tre våningar höga med vissa variationer. Husen har flacka sadeltak och putsade fasader där kulörerna växlar mellan olika ljusa sandfärger, medan något hus har en mustigare färgton. Tegelfasader förekommer på 1960-talsbebyggelsen. Viktiga tidstypiska drag är avdelande förskjutningar i byggnadskroppar, starkt kolorerade balkonger och putsade fält i fasaderna. Butikslokaler i bottenvåningarna förekommer. Värdeomdöme Postvägen i Brunflo är en intressant koncentration av 1950-talsbebyggelse som vittnar om ortens expansion under perioden. Genom tidstypisk och enhetlig fasadutformning får områdets 1950- 60-tals karaktär ännu anses vara bevarad. Trots en tidsmässig förskjutning i området, mellan...

Läs mer

Brunflo stationssamhälle

Historia och karaktärsdrag Brunflos tätorts historia börjar i samband med att järnvägen drogs genom Brunflo kommun. År 1879 invigdes sträckan Sundsvall-Östersund, Norrländska tvärbanan. I hela länet, och i allra högsta grad i Brunflo, blev järnvägen en skiljelinje mellan det agrara och det industrialiserade samhället och utan järnvägen skulle Brunflo inte vara vad det är idag. Av naturliga skäl samlades mycket av den sociala servicen kring stationen och kring stationen började ett litet samhälle växa fram. Stationen tog allt mer över rollen som socknens centrum från kyrkan. De första byggnaderna i stationssamhället uppfördes nordväst om den nuvarande stationen och där låg också det första stationshuset. 1916-1918 anlades bandelen Brunflo-Sveg av Inlandsbanan och då uppfördes ett nytt stationshus och andra tillhörande byggnader i Brunflo. Stationshuset med tillhörande magasin och ställverk är självklara inslag i en stationsmiljö. Järnvägsbyggnaderna ger intryck av nationalromantik. I ett område begränsat av Centrumvägen och Rosenlundsvägen återfinns, strax norr om stationsområdet, flera bostadsbyggnader som uppfördes under järnvägsepokens tidevarv. Dessa representerar den sena 1800-tals och tidiga 1900-talsarkitekturen. På ovansidan av järnvägen ligger större enfamiljsbostäder på väl tilltagna tomter. På nedsidan ligger en mer blandad bebyggelse med en- och tvåfamiljsbostäder, samt någon affärslokal. Byggnaderna som uppfördes i de svenska stationssamhällena var trähus med snickeridetaljer i intrikata mönster, maskinslaget tegel och valsade takplåtar. Det var den nya tidens material som dykt upp i samband med industrialiseringen Värdeomdöme I och kring stationsområdet...

Läs mer

En annan nyhet

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetuer adipiscing elit. Morbi commodo, ipsum sed pharetra gravida, orci magna rhoncus neque, id pulvinar odio lorem non turpis. Nullam sit amet enim. Suspendisse id velit vitae ligula volutpat condimentum. Aliquam erat volutpat. Sed quis velit. Nulla facilisi. Nulla libero. Vivamus pharetra posuere sapien. Nam consectetuer. Sed aliquam, nunc eget

Läs mer