Södertorg

Historia och karaktärsdrag

I korsningen Brunflovägen, Torgbrinken och Tingsgatan kan man inom ett begränsat område tydligt se de flesta viktiga epokerna i de södra stadsdelarnas bebyggelsehistoria. På östra sidan av Brunflovägen, på vardera sidan om Tingsgatan, ligger två större villor byggda på 1890-talet. Husen är utmärkta exponenter för den mer stadsmässiga bebyggelsen som bredde ut sig på de södra vretlotterna då staden expanderade under slutet av 1800-talet. Mittemot ligger tre hyreshus i två våningar tillkomna på 1920-talet med putsade fasader och brutna tak med takkupor.

Värdeomdöme

Även om bebyggelsen spretar något har husen och dess små uthuslängor stort miljöskapande värde. Husen ger tillsammans med de smala, staketinramade gatorna en vink om hur sekelskiftets Odenslund kan ha tett sig. Flera av husen har förändrats genom till exempel tilläggsisolering men byggnadernas volymer och takformer är dock sådant som är viktigt att bevara. Staketen mot gatan bidrar också till upplevelsen av gaturummet.

Var varsam med:

  • husens volymer
  • husens takform
  • de låga staketen – inramningen av fastigheterna
  • vegetationen – speciellt träd och buskar utmed gångvägar och tomtgränser

Tyck gärna till om detta!

De här byggnaderna och områdena ingår i förslaget till kulturmiljöprogram för Östersunds yttre stadsdelar och tätorter.

Förslaget är ute på så kallat samråd mellan den 15 juli och den 17 oktober 2016, då kan du lämna in dina synpunkter på förslaget till kulturmiljöprogram.

Har vi missat någon byggnad eller något område som borde vara med? Eller håller du inte med om vår bedömning om det kulturhistoriskt värdefulla? Skriv ner dina tankar och skicka till oss via kontaktformuläret till höger.

Skicka in dina synpunkter

14 + 15 =