Enbostadshus vid Villavägen

Historia och karaktärsdrag

År 1897 invigdes järnvägen mellan Sundsvall och Östersund och kring stationen började ett litet samhälle växa fram. Villavägen berättar om en tid då det svenska folkhemmet började ta form och den har många likheter med de trädgårdsstäder som växte fram i storstädernas utkant.

Villavägen karaktäriseras av ett antal större villor från 1900-talets första decennier. Byggnaderna ligger som solitärer utan omgivande ekonomibyggnader och de vittnar om en tid då man började kunna försörja sig på andra sätt än via jordbruk. Gaturummet är slutet med hjälp av en björkallé och staket som bildar en gräns mellan den privata trädgården och den offentliga gatan.

Värdeomdöme

Villavägens bebyggelse har förändrats kraftigt, men miljön ger fortfarande intrycket av egnahemsrörelse i början på 1900-talet. Miljön kring Villavägen är ett viktigt och värdefullt inslag i Brunflo tätort. Skalan på bebyggelsen, staket/häckar och träden efter gatan är viktigt för upplevelsen av miljön.

Var varsam med:

  • husens skala
  • ursprungliga material och färgsättning
  • avgränsningar i form av staket och häckar
  • träden vid gatan

Tyck gärna till om detta!

De här byggnaderna och områdena ingår i förslaget till kulturmiljöprogram för Östersunds yttre stadsdelar och tätorter.

Förslaget är ute på så kallat samråd mellan den 15 juli och den 17 oktober 2016, då kan du lämna in dina synpunkter på förslaget till kulturmiljöprogram.

Har vi missat någon byggnad eller något område som borde vara med? Eller håller du inte med om vår bedömning om det kulturhistoriskt värdefulla? Skriv ner dina tankar och skicka till oss via kontaktformuläret till höger.

Skicka in dina synpunkter

6 + 6 =