Brunflo stationssamhälle

Historia och karaktärsdrag

Bebyggelsen härstammar huvudsakligen från 1920-talet och är en del av periodens expansion i de södra stadsdelarna. Flera av husen har ritats av Östersunds dåvarande stadsarkitekt Ivar Ståhl. Flertalet hus uppfördes som tvåfamiljsbostäder eller med en mindre lägenhet vid sidan av den huvudsakliga bostaden. Parhus av den typ som återfinns efter Lottgatan hör till en typ av bebyggelse som finns på andra ställen men som inte är särskilt vanlig i Jämtlands län. Tankarna går till engelskinfluerade trädgårdstäder, snarare än till industrins arbetarbostäder där parhus (eller kanske snarare fyrfamiljsbostäder) också var vanliga.

Området består av fyra kvarter bebyggda med en- och tvåfamiljsbostäder: Öringen, Rödingen, Forellen och Laken. Efter Lottgatan i kvarteren Öringen och Forellen ligger parhus från 1920-talet i en och en halv våning under brutna tak. I övrigt är området bebyggt med villabebyggelse från 1920- och 1930-talet. Trä dominerar, med några få undantag, som fasadmaterial. Byggnadernas placering på tomten, deras volym och takform ger mycket av områdets karaktär.

Värdeomdöme

Bebyggelsen är ett exempel på 1920-talets utbyggnad i de södra stadsdelarna. Den mesta bebyggelsen har genomgått förändringar såsom tilläggsisolering och fönsterbyte men i stort uppvisar miljön en tydlig prägel av 1920-tal. Kvarvarande äldre detaljer såsom fönster, dörr- och fönsteromfattningar är viktigt att vara rädd om.

Var varsam med:

  • Husens skala
  • Den glesa placeringen av husen
  • Områdets öppenhet och grönska
  • Möjligheten att uppfatta/avläsa det gamla stationsområdet/den gamla tätorten

Tyck gärna till om detta!

De här byggnaderna och områdena ingår i förslaget till kulturmiljöprogram för Östersunds yttre stadsdelar och tätorter.

Förslaget är ute på så kallat samråd mellan den 15 juli och den 17 oktober 2016, då kan du lämna in dina synpunkter på förslaget till kulturmiljöprogram.

Har vi missat någon byggnad eller något område som borde vara med? Eller håller du inte med om vår bedömning om det kulturhistoriskt värdefulla? Skriv ner dina tankar och skicka till oss via kontaktformuläret till höger.

Skicka in dina synpunkter

14 + 5 =