Historia och karaktärsdrag

Utmed Mällbyvägen i områdets högst belägna delar ligger en stor koncentration av tegelvillor från 1950- och 1960-talen.

Variationer förekommer men bebyggelsen kännetecknas av röda tegelfasader, sadeltak och en låg skala som är delvis missvisande eftersom husen ligger i souterrängläge.

Garagen är förskjutna och något lägre än bostadshusen. Entréerna är ibland indragna under taksprånget och ibland skyddade av skärmtak. Enkla trappor med sirliga järnräcken är vanliga men trätrappor förekommer också.

Här och var omfattas entréerna av utskjutande rullskift i teglet. Andra dekorationer förekommer endast sparsamt. Överlag är det ett tidstypiskt 1950- 60-talsområde. Den tydliga villakaraktären i området förstärks genom närliggande kvarter som Berghem, Strängen och Vikingen.

Vårt värdeomdöme

 

Se värdeomdöme för Mällbyn

Var varsam med:

  • husens volymer
  • fasad- och takmaterial
  • de flacka sadeltaken
  • de ”enkla” entréerna
  • ursprungliga detaljer

Tänk på att våra klassificeringar och vårt förhållningssätt i vissa fall kan förändras om vi vid en närmare besiktning av den aktuella byggnaden eller det aktuella områden upptäcker ytterligare värden som inte uppmärksammats tidigare.